AG-204 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย

 

 

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค “เอจี-204”

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค “เอจี-204” (ส่วนประกอบสําคัญ: ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ ซิลเวอร์ไอออน) สามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส (อ้างอิงผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) ​โดยสารที่หลงเหลืออยู่หลังจากกระบวนการฆ่าเชื้อเสร็จสิ้น คือ นํ้า และออกซิเจน ผลิตภัณฑ์จึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
วิธีการช็ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค “เอจี-204”

1. การทําความสะอาดพื้นผิวทั่วไป
      1.1. เช็ดทําความสะอาดพื้นผิวด้วยนํ้าสะอาด หรือนํ้ายาทําความสะอาดตามปกติอย่างน้อย 1 รอบ

      1.2. นําผ้าชุบผลิตภัณฑ์ “เอจี-204” บิดพอหมาด เช็ดลงบนพื้นผิว* (เพื่อความสะดวกสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์
“เอจี-204” ลงในขวดสเปรย์หรือฟ้อกกี้ สําหรับฉีดพ่น)
      1.3. ทิ้งไว้ให้แห้ง ไม่จําเป็นต้องล้างออก
2. การทําความสะอาดพื้นผิวด้วยเครื่องละอองฝอย
      2.1. เช็ดทําความสะอาดพื้นผิวด้วยนํ้าสะอาด หรือนํ้ายาทําความสะอาดตามปกติอย่างน้อย 1 รอบ

      2.2. เติมผลิตภัณฑ์ “เอจี-204” ลงในเครื่องพ่นละอองฝอย*
      2.3. ตั้งค่าเครื่องพ่นละอองฝอยให้มีละอองขนาดเล็ก 5-10 ไมครอน (โปรดศึกษาวิธีการตั้งค่าจากคู่มือของเครื่องพ่น
ละอองฝอยรุ่นต่าง ๆ)
      2.4. เปิดเครื่องพ่น ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณ
      2.5. สําหรับการฉีดในห้องปิด ให้ปิดหน้างต่าง เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย แล้วทําการฉีดพ่นไล่จากสุดปลายห้องออก
มายังประตู ปริมาณที่ใช้ = 5-10 มิลลิลิตร (ซีซี) ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร หากมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คลุมผ้าให้
มิดชิดก่อนทําการฉีดพ่น

หมายเหตุ
* ควรใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค “เอจี-204” โดยไม่ต้องผสมนํ้า แต่ถ้าหากพื้นผิวหรือบริเวณนั้น ๆ มีการทําความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อโรค
อย่างสมํ่าเสมอ สามารถเจือจางผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค “เอจี-204” กับนํ้าสะอาดในอัตราส่วน 1 ส่วนต่อนํ้า 2 ส่วน ก่อนใช้งานได้
**สวมถุงมือและหน้ากากป้องกันทุกครั้งที่ใช้งาน

การเก็บรักษา:
- ปิดฝาให้สนิท เก็บตั้งตรง ในที่ร่ม แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก
- เก็บให้พ้นมือเด็ก สัตวเลี้ยง สารรีดิวซ์ โลหะ และสารติดไฟ
- ภาชนะที่ใช้หมดแล้ว ห้ามนํากลับมาใช้อีก

 

ผลการทดสอบและการวิจัยต่างๆ

Download

Visitors: 149,686