เฟนโดน่า 10 เอสซี

Fendona SC เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่องค์กรอนามัยโลก อนุญาตให้ใช้ในการป้องกัน และกำจัดแมลง

ที่เป็นโทษต่อมนุษย์และสัตว์ ป้องกันและกำจัดแมลงได้อย่างหลากหลาย ออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและ

ยาวนานกว่า ไม่มีกลิ่นฉุน หรือเกิดคราบเปื้อน มีความเป็นพิษน้อยกว่า สลายตัวได้ในธรรมชาติ สามารถใช้ได้

กับสัตว์ทุกชนิด เช่น สุกร แพะ แกะ ไก่ โคเนื้อ โคนม ใช้ควบคุมและป้องกันปรสิตภายนอกและแมลง เช่น

เห็บ เหา หมัด ไร ยุง แมลงสาบ แมลงวัน มอด มด ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นตัวสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ บ้านเรือน

โรงพยาบาล ตลาดสด ที่เก็บอาหาร

ประโยชน์

  1. ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงวัน ยุง แมลงสาบ มด
  2. ใช้สำหรับชุบมุ้งเพื่อกำจัดยุง

วิธีใช้

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง ใช้สำหรับฉีดพ่นบนพื้นผิว (ควรเขย่าภาชนะบรรจุ )

  • สำหรับแมลงบิน 

      ควรเขย่าภาชนะบรรจุ เฟนโดน่า 10 เอสซีก่อนใช้เฟนโดน่า 10 เอสซี จำนวน 60 มิลลิลิตร 

ผสมน้ำให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปใช้ฉีดพ่น ในอัตรา 1 ลิตร พื้นที่ 20 ตารางเมตรฉีดพ่น

ตามแหล่งเกาะพักของแมลง

  • สำหรับแมลงคลาน

      ใช้ เฟนโดน่า 10 เอสซี จำนวน 60 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมไปใช้ฉีดพ่น

ในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร

  • สำหรับชุบมุ้ง

ชุบมุ้งให้ได้ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ในขนาด 20 มิลลิกรัม ต่อ 1 ตารางเมตรของมุ้ง (มุ้ง Polyester)

ผสมเฟนโดน่า 10 เอสซี 0.2 มิลลิลิตร ผสมน้ำให้ได้ 30 มิลลิลิตร แล้วนำไปชุบมุ้งในปริมาณ 30 มิลลิลิตร

ต่อ 1 ตารางเมตร เมื่อชุบมุ้งจน เฟนโดน่า 10 เอสซี กระจายทั่วมุ้งตามอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้นแล้วนำไปผึ่ง

หรือตากในที่ร่มจนแห้ง แล้วจึงนำมุ้งไปใช้ได้ควรชุบใหม่ทุก 3 เดือน การชุบควรกระทำโดยผู้ที่มีความชำนาญ

หรืออยู่ในความดูแลของผู้ที่มีความชำนาญ

วิธีเก็บรักษา

เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟหรือความร้อน

Visitors: 150,626