เครื่องพ่น แบบรถเข็น(แบตเตอรี่)

เครื่องพ่นละอองฝอย ขนาด 12 และ 60 ลิตร

1 เครื่อง มี 2 ถังน้ำยา สามารถใส่สารฉีดพ่นที่ต่างชนิดกันได้ มี 2 หัวฉีด

     เหมาะกับการใช้งาน 

            - เกษตร >>> การฉีดพ่น สารกำจัดแมลง ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมน ฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อรา,

               การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เช่น ผักปลอดสารพิษ, ไร่องุ่น, ฟาร์มเห็ด, เรือนเพาะชำกล้วยไม้, 

               โรงเรือนเพาะปลูก, เล้าหมู, เล้าไก่

            - โรงงานและอุตสาหกรรม >>> ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค, สารกำจัดแมลง, สเปรย์ปรับอากาศ

****เป็นระบบไฟ DC จากแบตเตอรี่ ดังนั้นการใช้งาน จะสะดวกสำหรับพิ้นที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง


 

 

                 

 

                                                      การใช้งาน

              

Visitors: 147,975